Nemocnice v Českém Brodě

Mnohé z vás zajímalo, zda budeme psát něco o nemocnici. Chtěli jsme již dříve, ale nevěděli, kde takto rozsáhlé téma načít. Nechtěli jsme jít v historii moc hluboko ani jí úplně vypouštět. Nakonec jsme se rozhodli začít zveřejněním „Zprávy kontrolního výboru“ z 28.2.2011. Díky této zprávě byl výbor rozpuštěn. Originální zpráva zde a tehdejší vyjádření zde

nemocnice

Mnohé z vás zajímalo, zda budeme psát něco o nemocnici. Chtěli jsme již dříve, ale nevěděli, kde takto rozsáhlé téma načít. Nechtěli jsme jít v historii moc hluboko ani jí úplně vypouštět. Nakonec jsme se rozhodli začít zveřejněním „Zprávy kontrolního výboru“ z 28.2.2011. Díky této zprávě byl výbor rozpuštěn.

Zpráva je velmi zkrácena a jde spíše o výtažky, které považujeme za zajímavé. Celou zprávu je možno stáhnout na webu www.cesky-brod.cz. Pokud nemáte internet, kontaktujte nás telefonicky na čísle 736 249 946, rádi vám ji pošleme poštou či předáme jinak. Na toto číslo volejte i se zajímavými informacemi o nemocnici.

Zpráva předkládá soupis zjištění vyplývající z kontrolních činností výboru, předložil ji
a z velké části korigoval pan JUDr. Vojtěch Pavel Traurig. Reakci Města z tehdejší doby i aktuální postoj přineseme příště. Podotýkáme, že zpráva je předkládána tak, jak byla napsána a my z ní nechceme dělat závěry ani tvrdit, že je ve všech bodech bezchybná. Názor na situaci si můžete udělat sami.

Výtažky ze zprávy kontrolního výboru

Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 8.11.2006 a Rady města Český Brod (dále jen „RM“) ze dne 30.11.2006 bylo dne 1.12.2006 vyhlášeno zadávací řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, Žižkova 282 v rozsahu: „Chirurgie – lůžkové chirurgické oddělení“. Do zadávacího řízení se přihlásily dva subjekty: PP Hospitals, s.r.o
a spol. ANESAN, s.r.o.

Společnost ANESAN předložila nabídku ve výši 2.500.000,– Kč. Tato částka se rovnala minimálnímu požadavku na cenu za tento převod. Společnost PP Hospitals, s.r.o. předložila nabídku ceny za převod poskytování zdravotní péče ve výši 2.750.000,– Kč. Na svém zasedání dne 13.12.2006 vyh­lásila RM společnost
PP HOSPITALS, S.R.O. vítězem zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, Žižkova 282 v rozsahu zdravotní činnosti: chirurgie.

Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 8.11.2006 a Rady města Český Brod ze dne 30.11.2006 bylo dne 1.12.2006 vyhlášeno též zadávací řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, Žižkova 282, přičemž rozsah zdravotních činností, které byly předmětem tohoto výběrového řízení byl „Obor interního lékařství, léčebna dlouhodobě nemocných, společné léčebné a vyšetřovací složky“.

Do zadávacího řízení se přihlásily dva subjekty: PP Hospitals, s.r.o. a spol. TALEGA Nemocnice Český Brod s.r.o. Společnost TALEGA předložila nabídku ceny za převod poskytování zdravotní péče ve výši 12.000.000,– Kč. Společnost PP Hospitals, s.r.o. předložila nabídku ceny za převod poskytování zdravotní péče ve výši 13.200.000,– Kč. Na svém zasedání dne 13.12.2006 vyh­lásila RM společnost PP Hospitals, s.r.o.. vítězem tohoto zadávacího řízení.

Dne 29.12.2006 byla mezi společností PP Hospitals, s.r.o. a městem Český Brod uzavřena smlouva o převodu zdravotní péče, na základě které se vítěz výběrového řízení zavázal k zaplacení částky 15.950.000,– Kč v následujících splátkách:

 • částku ve výši 1.595.000,– Kč při nabytí účinnosti této smlouvy
 • částku ve výši 6.380.0000,– Kč do 30.6.2007
 • částku ve výši 7.975.000,– Kč do 31.12.2007

Pro případ prodlení s plněním tohoto závazku sjednaly strany smluvní pokutu ve výši 0,1%
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Za závazky PP Hospitals, s.r.o. z této smlouvy převzal ručení jediný společník společnosti PP Hospitals, s.r.o. pan Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA.

Dohoda o způsobu úhrady pohledávek a závazků ze dne 5.9.2008 uzavřená mezi městem Český Brod a Nemocnicí s poliklinikou Český Brod na straně jedné a PP Hospitals, s.r.o. a MEDIGROUP a.s. na straně druhé specifikovala vzájemné závazky ke dni podpisu takto:

Dlužník Titul závazku Výše závazku
PP Hospitals, s.r.o. Smlouva o převodu zdravotní péče 10.855.000,– Kč
PP Hospitals, s.r.o. Smlouva o nájmu nebytových prostor do 30.6.2008 3.001.166,– Kč
PP Hospitals, s.r.o. Nájemní smlouvy 2.498.851,– Kč
PP Hospitals, s.r.o. Pojištění vozidel, plyn, telefony, CCS karty 915.095,– Kč
PP Hospitals, s.r.o. Soubor movitého majetku 2.155.847,– Kč
PP Hospitals, s.r.o. Budoucí kupní smlouvy na movitý majetek 701.880,– Kč
Celkem 20.127.839,– Kč

Oproti tomu spol. PP Hospitals, s.r.o. neevidovala žádnou pohledávku za městem Český Brod či Nemocnicí s Poliklinikou. Nemocnice s poliklinikou však vůči svým věřitelům evidovala následující závazky:

Věřitel Výše závazku
Lékárna Jungmannova 5.000.000,– Kč
Společnost Steiner 500.000,– Kč
Všeobecná zdravotní pojišťovna 3.827.154,– Kč
Celkem 9.327.154,– Kč

Na základě uvedené Dohody o způsobu úhrady pohledávek a závazků ze dne 5.9.2008 se spol. PP Hospitals, s.r.o. zavázala přistoupit k dluhu vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně, tento dluh započíst; čímž bude uhrazen dluh spol. PP Hospitals, s.r.o. vůči Nemocnici s poliklinikou Český Brod ve výši 4.654.698,– Kč. Dále společnost PP Hospitals, s.r.o. obdobným způsobem převezme dluh Nemocnice s poliklinikou Český Brod ve výši 5.500.000,– Kč vůči Lékárně Jungmannova a společnosti Steiner, do 15.12.2008 doplatí dluh ve výši 915.095,– Kč a zbylou část dluhu, tedy 9.058.046,– Kč uhradí v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 200.000,– Kč počínaje lednem 2009 s tím, že pokud do data splatnosti bude zahájena investice do hmotného majetku nemocnice v Českém Brodě, povinnost splácet tento závazek se staví.

Kontrolní výbor prověřil zápisy finančního výboru za období 2008 – 2010, přičemž nebylo zjištěno, že by se finanční výbor jakkoliv zabýval otázkou hospodárnosti při výše uvedeném nakládání s majetkem města, či že by provedl jakoukoliv jinou kontrolní činnost.

KV zjistil následující nedostatky v kontrolní činnosti finančního výboru v letech 2006 – 2010:

Na prvním místě je nutno konstatovat, že město Český Brod na příslušném účtu eviduje pouze pohledávku z dlužného nájemného a nikoliv pohledávku ze Smlouvy o převodu zdravotní péče ze dne 29.12.2006 (pohledávka byla zaúčtována včetně úroků, v době dokončení této zprávy tomu však tak nebylo, pozn. redakce). Ke dni 31.7.2008, město Český Brod účtovalo pohledávku v celkové výši 3.262.384,– ačkoliv na základě zmíněné Dohody o způsobu úhrady pohledávek a závazků ze dne 5.9.2008 byla předmětem vypořádání pohledávka města Český Brod ve výši přesahující 20 milionů korun českých!

Dále je nutno upozornit na nestandardní způsob řešení závazků; na základě zmíněné Dohody o způsobu úhrady pohledávek
a závazků ze dne 5.9.2008 byla mj. pohledávka ve výši 4.654.698,– Kč, evidovaná za spol. PP Hospitals, s.r.o. uhrazena formou převzetí pohledávky Nemocnice s poliklinikou ve výši 3.827.154,– Kč. Město Český Brod tak jen na této transakci tratilo 827.544,– Kč. Je nutno v daném případě upozornit, že takováto dohoda nebyla schválena Zastupitelstvem města, přestože dle ust. § 85 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích spadá do výlučné pravomoci Zastupitelstva rozhodovat o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,– Kč.

Ve zprávě nezávislého auditora o ověření vedení účetnictví za rok 2009 je výslovně uvedeno, že město Český Brod eviduje pohledávku ve výši 3.903.977,05 Kč za společností PP Hospitals, přičemž město neúčtuje žádné úroky z prodlení, byť z jistiny nebyla učiněna žádná splátka. Ani na základě této zprávy finanční výbor neučinil žádnou kontrolní činnost ve vztahu k hospodárnému nakládání s majetkem města.

Prominutí nájemného za roky 2009 a 2010 je nutno považovat za formu nedovolené veřejné podpory. Dodatek č. 3 byl uzavřen dne 30.12.2008, kdy kurz činil 26,630 CZK za 1 EUR. Veřejná podpora byla poskytnuta v rozsahu 5.543.485,– Kč což činí 208.166,95 EUR.

Byť ze sdělení starosty města (Bc. Jakuba Nekolného, pozn. redakce) lze usuzovat na to, že motivem poskytnutí podpory bylo pomoci podniku v obtížích, KV nezjistil, že by kdy město Český Brod realizovalo jediný krok vyplývající z Pokynů společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, nelze tedy takto poskytnutou podporu považovat za legální.

Závěry a doporučení:

Na základě výše uvedeného KV konstatuje:

 • Průběh výběrového řízení na poskytovatele zdravotních služeb proběhl řádně.
 • Nicméně následným postupem Rady města byl zcela zmařen účel tohoto výběrového řízení. Město Český Brod nakonec obdrželo méně, než kolik nabízel uchazeč druhý v pořadí, přičemž rozsah poskytovaných zdravotních služeb je menší, než na počátku výběrového řízení.
 • Město Český Brod neplní své povinnosti vyplývající z ostatních smluv vztahujících se k Nemocnici s poliklinikou.
 • Město Český Brod nakládalo nehospodárně se svým majetkem. Dodatky k nájemní smlouvě jsou od počátku neplatné pro svůj rozpor se zákonem.
 • Město Český Brod poskytlo nezákonnou veřejnou podporu společnosti PP Hospitals, s.r.o.
 • Finanční výbor v letech 2006–2010 zcela rezignoval na svou zákonnou povinnost provádět kontrolu hospodaření s majetkem města, čímž flagrantně porušil zákon o obcích.

KV v souvislosti s výše uvedenými závěry doporučuje:

 • Zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým uloží Radě města vyjádřit se k této zprávě ve lhůtě ne delší než 30 dnů.
 • Zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým uloží Radě města zpracovat směrnici pro nájem
 • a prodej nebytových prostor, pozemků a jiných nemovitostí neurčených k bydlení v majetku města ve lhůtě ne delší než 90 dnů.
 • 3. Zastupitelstvu města po projednání této zprávy požádat Ministerstvo vnitra o kontrolu hospodaření obce v letech 2008–2010.
 • Zastupitelstvu města po projednání této zprávy požádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o kontrolu stran poskytnuté veřejné podpory.
 • Zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým uloží finančnímu výboru provést detailní kontrolu hospodaření města v letech 2008 – 2010.
 • Zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým uloží finančnímu výboru předložit plán kontrolní činnosti pro rok 2011 nejpozději do dalšího zasedání Zastupitelstva.

Celá zpráva ke stažení.
Vyjádření ke stažení.

Líbí se vám článek?

Google+