Škvárovna pro sociálně slabé?

Mezi obyvateli Českého Brodu se začíná šířit panika. Hlavně na Škvárovně a v Mexiku se lidé ptají, co je pravdy na tom, že zde má být vystaveno bydlení pro sociálně slabé. Hlavně média nás neustále upozorňují na to, že v České republice existuje spousta případů, kdy se z obdobných míst stala ghetta obývaná nepřizpůsobivými sousedy…

ubytovna_skvarovna

Princip sociálního bydlení spočívá zpravidla v tom, že podnikatelský subjekt opraví chátrající budovu či vystaví tzv. nízkonákladové byty na zelené louce. Ty následně pronajme osobám, které z nějakého důvodu (např. nezaměstnanost) nemohou platit standardní tržní nájem. Tyto osoby, potažmo celé rodiny, pak pobírají tzv. doplatek na bydlení, což je vlastně sociální dávka od státu. Tato je v některých případech vyplácena přímo podnikatelskému subjektu, který sociální bydlení zřídil a provozuje.

Lidé se logicky obávají takovýchto sousedů, neboť bydlení pro sociálně slabé mnohdy doprovází problémy jako je například zvýšená kriminalita v dané oblasti či v celém městě.

Obavy spoluobčanů byly vyjádřeny i na webovém fóru města, kde se k dané věci průběžně vyjadřuje také starosta Českého Brodu. Dle jeho slov žádný subjekt ještě nepodal žádost o územní ani stavební povolení na umístění či stavbu jakékoliv budovy v dotčeném místě. Zdůrazňuje, že podle stávajícího a stále platného územního plánu je toto území vyhrazeno pro výrobu a obytná funkce je NEPŘÍPUSTNÁ! Dále uvedl, že pole zakoupil jeden místní podnikatel, který zde měl zájem stavět bytové domy, což je v rozporu s územním plánem.

Dle starosty má být údajně stavba označena „ubytovnou pro zaměstnance“, což by již mohlo být v souladu s územním plánem, avšak podnikatel by musel prokázat, že se ubytovna bude týkat výroby. Toto však bude prokazovat jen těžko a stavební úřad by potom podnikateli nemohl vydat stavební povolení. V případě jeho vydání, hodlá starosta iniciovat jednání o podání odvolání na krajský úřad. V posledním příspěvku z fóra se od starosty dovídáme, že již byl Městský úřad kontaktován s žádostí o tzv. „vyjadřovačky“, aby mohla být podána žádost o stavební povolení.

Zeptali jsme se přímo starosty Bc. Jakuba Nekolného na jeho postoj vůči zmiňované stavbě.

V jaké fázi se projekt nachází?
Stavebník shání všechny „vyjadřovačky“, mimo jiné i od odboru životního prostředí, technických služeb a samosprávy. Jelikož se jedná o citlivé téma, budu vyjádření samosprávy předkládat do jednání rady města. Osobně s tím nesouhlasím, neboť dochází k obcházení územního plánu. Plochy jsou určeny územním plánem pro drobnou výrobu. Obytná funkce je přípustná a dle mého by měla ale sloužit pro potřeby té zóny. Což se v tomto případě patrně neděje.

Jaké má město možnosti řešení, jestliže na Škvárovně (i jinde) bude vystavěna ubytovna, která se v budoucnu stane problémovou? Je možno následně účinně pomoci postiženým občanům?
Nechci předjímat budoucí vývoj. Nevím, zda a jaké problémy by taková ubytovna přinesla. Samozřejmě bychom museli na situaci reagovat. Reakce by patrně byla jak na straně prevence, tak i represe. Dokážu si představit zřízení kamerového bodu a monitoring lokality či zvýšený dohled městské policie. Ale záměrem města je, aby takováto lokalita na Škvárovně nevznikla.

Dle vyjádření vedoucí Odboru stavebního a územního plánování Ing. Radany Marešové nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí a ani stavební povolení ke stavbě ubytovny, která by měla být umístěna na par. č. 624/5, kat. území Liblice u Českého Brodu. Do současné doby nebyla žádost o vydání územního rozhodnutí nebo žádost o stavební povolení na odbor doručena.

V případě doručení žádosti vydáte územní rozhodnutí a následně stavební povolení ke stavbě?
Stavební úřad zkoumá zákonnost takovéto žádosti, to znamená např. zda-li je žádost podána oprávněnou osobou, zda jsou stanoviska dotčených orgánů kladná, apod. V případě, že jsou obdobné náležitosti v pořádku a v souladu se stavebním zákonem, nemáme oprávnění zakázat stavbu. Stavební úřad nemá pravomoc stavbu zakázat proto, že se mu stavba „nelíbí“.

Dle slov pana starosty může v případě této stavby docházet k obcházení územního plánu, kdy je obytná funkce přípustná pouze v souvislosti s výrobou. Jak je to?
Stavební úřad při podání žádosti nejprve zkoumá, zda je navrhovaná stavba v souladu s územním plánem příslušné obce (ÚP). Jestliže je navrhovaná stavba v rozporu s ÚP, je stavebním úřadem zamítnuta.

Přípustná funkce využití ploch VD (výroba drobná) v ÚP připouští stavby pro ubytování bez podmínky souvislosti s výrobou – v ploše VD se nachází pozemek parc. č. 624/5, kat. území Liblice u Českého Brodu.

Jelikož zatím stavební úřad neobdržel patřičnou žádost, veškerá jeho vyjádření k předmětné stavbě by byla spekulací. Stavební zákon stanovuje, kdo je účastníkem řízení. Každý účastník řízení může během správního řízení podávat námitky a připomínky a má právo se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ten bude řešit obsah odvolání a dodržení všech náležitostí žádosti.

Na výše uvedené jsme se rovněž zeptali investora tohoto projektu, pana Radka Jordáka.

Lidé ze Škvárovny se obávají, že zde vyroste ubytovna pro sociálně slabé. Jaký je záměr projektu?
Bude se jednat o ubytovnu pro naše zaměstnance, v případě volné kapacity i pro další zájemce o přechodné ubytování. Pozemek určený k zástavbě lehce přesahuje 1000 m2, zastavěná plocha bude dle projektu 405 m2. Bude zde zajištěno parkování na vlastním oploceném pozemku. Ubytovna bude mít přízemí a první patro. V objektu bude 9 bytových jednotek, z toho 1 bezbariérová. Každá jednotka se bude skládat ze 2 pokojů, kuchyňky a hygienického zázemí. Celková kapacita zařízení je 34 lůžek. Investice bude hrazena z vlastních zdrojů a úvěru.

Obecně platí, že v okolí ubytoven bývají problémy s veřejným pořádkem. Jakým způsobem hodláte případně zajistit veřejný pořádek v okolí ubytovny?
V objektu bude bydlet správce, který bude mít zařízení na starosti. Uvnitř budovy bude instalován kamerový systém, který bude plnit preventivní opatření. V případě jakýchkoli problémů bude instalována kamera snímající i venkovní prostranství a bude napojena do systému Městské policie Český Brod, což pomůže veřejnému pořádku v celém okolí budovy. Před objektem bude provedeno veřejné osvětlení.

Jak zaručíte občanům města, že se z plánované ubytovny pro zaměstnance nestane ghetto pro nepřizpůsobivé?
Jelikož finanční náklady na výstavbu budou nemalé a následná návratnost vložené investice bude dlouhodobá, je především v našem zájmu, abychom toto zařízení udržovali v pořádku, čistotě a na úrovni. Problémové osoby nebudou tolerovány, v případě nutnosti dostanou výpověď. Zkušenosti s ubytovacími zařízeními tohoto typu máme již dlouhodobě (např. ubytovna u Plynárny, v Tismicích).

Co říkáte na reakce lidí a starosty na webovém fóru města?
Byl jsem značně zaskočen reakcemi pana starosty Nekolného – mylně se vyjadřuje za stavební úřad, což není v jeho pravomoci. Záměr je plně v souladu s aktuálně platným územním plánem a pozemek je možno určit pro výstavbu tohoto zařízení. Nyní je projekt projednáván dotčenými orgány státní správy a poté bude zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Volalo mi také několik lidí s dotazy k projektu, které jsem zodpověděl. Pro bližší informace či zájem o nahlédnutí do projektu mě můžete kontaktovat na emailové adrese: radekjordak@centrum.cz.

Co lze dodat závěrem

Lidé žijící v okolí plánované ubytovny se přirozeně snaží hájit své zájmy, což je hlavně zachování standardu bydlení v poměrně klidné části města. O problematiku sociálního bydlení soustředěného na jedno místo v obci bychom se měli zajímat všichni, hlavně vedení Města.

Starosta prohlásil, že v tomto případě dochází k obcházení územního plánu, což je v rozporu s tvrzením vedoucí stavebního odboru. Na výsledek si budeme muset počkat. Prozatím se musíme spokojit s ujištěním investora, že ubytovna bude bezproblémovým místem pro všechny. O vývoji realizace této stavby budeme čtenáře Českobrodska ještě informovat. Informace jsou aktuální k 1.10.2013.

Líbí se vám článek?

Google+