Otevřený dopis

Níže najdete otevřený dopis pana Lukáška pro starostu města. Jedná se o pochybné dodržování požívání alkoholu na veřejnosti.

vyhlaska

Vážený pane starosto,
zastupitelstvo Města Český Brod přijalo ke dni 23. 4. 2014 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Vyhláška taxativně vypočítává lokality, kterých se její platnost týká. Patří sem rovněž městský park. Během letošních prázdnin je ovšem v parku situace taková, že prakticky denně, v těsné blízkosti ohrazeného dětského hřiště, potkáváme skupinu lidí, kteří jsou podnapilí a naprosto viditelně drží v rukou láhve s alkoholem. Jedná se jednak o „místní tváře“ nebo o zahraniční dělníky, kteří přes park chodí z nákupu v Penny a Lidlu. Není výjimkou odhazování lahví a odpadků do Šembery a močení do keřů bez jakýchkoli zábran. Mou osobní zkušenost potvrzují i přátelé a známí, kteří se v parku pohybují. Především pro matky s malými dětmi je velmi nepříjemné okolo takové skupiny procházet. Jsem přesvědčen, že někteří rodiče po této nemilé zkušenosti zvažují, zda se mají se svými dětmi na dětské hřiště – v běžné denní době! – vůbec odvážit. Městská policie v parku bohužel bývá vídána zřídka, případně vůbec. Zatím nevím o žádném vážnějším konfliktu mezi podnapilými lidmi a veřejností. Sám jsem však několikrát byl svědkem toho, že se pijáci alkoholu mezi sebou hlasitě hádali. V jednom případě (v sobotu 21. června ve 14 hodin) křičeli tak, že narušovali klidný průběh bohoslužby v kostele Nejsvětější Trojice. Vím zároveň o tom, že málokdo z rodičů nebo seniorů, kteří jsou dotčeni chováním podnapilých lidí v parku, z obavy o svou osobní bezpečnost, najde odvahu volat policii.

Mám za to, že svoboda jedněch končí tam, kde je vážně narušována svoboda jiných. Městský park má sloužit především pro klidný a bezpečný oddych dětí a seniorů – tedy těch nejslabších a nejohroženějších. V současné době tomu tak bohužel není. Výše zmíněna vyhláška není určitou částí veřejnosti respektována a činností městské policie zaručována. Jsem přesvědčen, že je v silách radnice tento stav v blízké době napravit.

28. července 2014, Marek Pompe Lukášek

Vážení čtenáři,
jelikož jsem rovněž obdržel dopis pana Lukáška a patřím mezi iniciátory vyhlášky omezující konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, rozhodl jsem se touto cestou reagovat a připojit se s žádostí o její důslednější vymáhání ze strany kompetentních orgánů.

Jak jsem již zmiňoval v květnovém čísle Českobrodska, vyhláška byla přijata z důvodu dlouhodobých problémů s konzumenty alkoholu, kteří si ke své zálibě vybrali veřejná místa, jako jsou parky a náměstí, případně parapety obchodů, ve kterých si většinou pivo nebo krabicové víno přímo zakoupí. Smyslem vyhlášky není, jak jsem již někde slyšel, perzekuovat občany, kteří si nesou k nedělnímu obědu pivo ve džbánu, nýbrž pomoci našim spoluobčanům s výše uvedeným problémem v místech, kde neumíme jiným způsobem veřejný pořádek zajistit a kde k tomuto nežádoucímu jevu pravidelně dochází.

Všeobecně negativně vnímáme osoby nerespektující zákon, v tomto případě vyhlášku města. Jedná se zpravidla o spoluobčany, kteří mají zkušenosti i s jinými návykovými látkami, nebo o bezdomovce pohybující se po našem městě. Sezónní záležitostí jsou zahraniční dělníci, kteří si ve zdejším parku u láhve s alkoholem krátí chvíle volného času. Osobně si všímám, že někteří konzumenti zřejmě o vyhlášce dobře vědí, neboť po napití odloží láhev metr od sebe či na vedlejší parapet. Jiným je to naopak úplně jedno a potácí se s lahví v ruce brodskými ulicemi. Zaráží mě především drzost, že si dovolují porušovat nařízení města, a to v místech s velkou koncentrací lidí, u hlavních ulic či poblíž budovy Městského úřadu a sídla Městské policie Český Brod (dále také MP), která má za úkol osoby porušující vyhlášku kontrolovat a trestat.

Problémy s uživateli návykových látek a popíječi alkoholu v městském parku trápí stále větší skupinu lidí. Nejedná se pouze o návštěvníky zdejšího kostela, členy nízkoprahového zařízení Zvonice a rodiče s malými dětmi hrajícími si na dětském hřišti. Spousta lidí tvrdí, že se parku raději vyhýbá. To ale přeci není normální… My si nemusíme nechat líbit jednání, které nás obtěžuje, omezuje a do jisté míry i ohrožuje. Pocit strachu z jednání skupin osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek bychom v denních ani nočních hodinách v městském parku a ani nikde jinde ve městě zažívat rozhodně neměli. Zároveň to není zrovna dobrý příklad trávení volného času pro děti a mládež.

Město disponuje osmi strážníky MP, kteří drží téměř nepřetržitou hlídkovou službu, a to za využití dvou služebních psů. Mezi jejich priority má patřit i dohled nad dodržováním této vyhlášky. Proč tedy nejsou strážníci vidět na problémových místech tak často, jak bychom si představovali? Důvodů bude jistě mnoho, např. měření rychlosti v poměrně vzdálených obcích. Jaké má MP priority, kdo jim nařizuje úkoly a kdo a jakým způsobem kontroluje výsledky jejich činnosti? Velitelem MP je pověřený vrchní strážník, který se zodpovídá starostovi, popř. vedení města.

Problematiku opíjejících se osob v městském parku řešíme na bezpečnostní komisi již od podzimu minulého roku. Městská policie je vždy instruována směrem k potlačování tohoto patologického jevu. Je s podivem, že se situace v parku radikálně nezlepšila, neboť účinný prostředek v podobě vyhlášky mají strážníci již od dubna v rukou. Nikdo nemůže tudíž tvrdit, že problémové konzumenty alkoholu nelze nijak postihovat. Můj názor je takový, že důslednou a vytrvalou prací kompetentních osob (složek, orgánů) se dá vyřešit téměř každý problém, zvláště je-li situován na několika určitých místech (např. park). Kromě konzumace alkoholu se též jedná o užívání návykových látek (např. marihuana, pervitin), což je přímo zákonem zakázáno a nelze v žádném případě toto počínání tolerovat na místech veřejně přístupných.

Návod, jak řešit osoby porušující výše uvedenou vyhlášku, jsem již několikrát zmiňoval – jedná se o institut vykázání osoby z obce. Tuto sankci může město ve správním řízení uložit přestupci za opakované porušování vyhlášky či za jiné přestupkové jednání. Pachatel musí být minimálně dvakrát řešen policií (městskou, Policií ČR) a potřetí je již možno jej oznámit ke správnímu řízení, kde mu hrozí až 3 měsíční zákaz pobytu ve městě. Tato forma trestu se vztahuje pouze na osoby, které nemají trvalé bydliště v Českém Brodě, což může čítat i více než polovinu problémových osob. Ke zvýšení efektivity lze v tomto případě využít proklamovanou spolupráci Městské policie Český Brod, Policie ČR a městského úřadu. Přestupci s trvalým bydlištěm v Českém Brodě mohou být např. předvedeni za pokračování v protiprávním jednání, pokutováni, kontrolováni, účinně domlouváni apod. Je potřeba hledat způsoby, jak problém řešit, a nehledat pouze důvody, proč to nelze.

Bezpečnost jako taková je dlouhodobě velmi diskutovaným tématem ve městě. Protiprávní jednání musí být neustále monitorováno a potlačováno. Důraz by také měl být kladen na preventivní činnost, aby bylo problémům předcházeno či byly řešeny dříve, než se stanou nezvladatelnými. V souvislosti s tímto považuji za důležité zmínit dlouhodobou absenci koncepce MP, nedostatečnost odborného řízení MP a nejasnou zodpovědnost za výsledky jejich práce ze strany zřizovatele – města. Zajištění harmonického života a pocitu bezpečí obyvatel města je základní povinností jeho představitelů.

Líbí se vám článek?

Google+